Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 Nazwa firmy: Kingaphoto

Adres: Gliniana 15

Telefon: 602 316 207, 734 161 037

Email: info@kingaphoto.com

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Państwo, cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POLITYKA OCHRONY DANYCH

1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

2.  Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Kinga Rupslaukis

3.  ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

4.  Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie: 734161037

– pod adresem e-mail: info@kingaphoto.com

– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: info@kingaphoto.com z dopiskiem ”ochrona danych osobowych”

5. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@kingaphoto.com pisemnie,

 przesyłając korespondencję na adres: info@kingaphoto.com z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

6. Pełna nazwa firmy: Kingaphoto

Adres: Gliniana 15

ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.

Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

7.  Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:

– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe,

 urzędy skarbowe, banki)

– świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek

– świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne

– świadczące usługi informatyczne i nowych technologii

– świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne

– świadczące usługi płatnicze

– świadczące usługi księgowo-finansowe

– świadczące usługi prawne i windykacyjne

– świadczące usługi hostingowe

8. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanych klauzula umieszczonych na stronie: https://www.szic.pl/ochrona-danych-osobowych

9. ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym,

 powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać  przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem

 zgody.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:

– marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– monitoringu wizyjnego

– ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami

 lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe

wskazane wyżej.

11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)

12.  Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda

– art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy

– art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego

– art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

13.  Szczegółowy wykaz Państwa praw znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszej polityki.

14. Informujemy, że Państwa danych przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką retencyjną, tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

– dla kategorii informacji związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, przez formularz kontaktowy czy drogą e-mail, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi;

– w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, bądź zawartej między nami umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia – umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej np. dla celów rozliczeń podatkowych.

15. ADO  stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO

16.

Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie https://www.szic.pl/ochrona-danych-osobowych:

– klauzula dla osób starających się o pracę

– klauzula dla naszych klientów lub kontrahentów

– klauzula dla pracowników naszych klientów lub kontrahentów

– klauzula dla osób nawiązującego z nami kontakt za pomocą komunikatora

– klauzula dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych

– klauzula dla procesu reklamacyjnego

– klauzula dla monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 1 do Polityki ochrony danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu

liczne uprawnienia, w szczególności należą do nich:

1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możecie Państwo żądać informacji o tym jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy. Możecie również żądać informacji o tym jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania wasze dane osobowe i jak długo będziemy je przetwarzać.

Możesz Państwo również od nas żądać wydania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócicie się Państwo o wydanie kolejnej możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych nastąpi przy pomocy komunikacji drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię tych danych otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną.

 W sytuacji gdy wydanie kopii Państwa danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Państwa o braku możliwości wydania takiej kopii.

2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W przypadku gdy Państwa dane osobowe są waszym zdaniem nieprawidłowe, niekompletne czy nieaktualne możecie się do nas zwrócić z żądaniem ich sprostowania lub ich uzupełnienia.

3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

W każdym momencie możecie Państwo od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

a/ dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

b/ gdy stwierdzicie, że przetwarzamy wasze dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,

c/ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,

d/ wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.

We wszystkich tych przypadkach, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku:

a/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego,

b/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel, dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć takie ich oznaczenie w systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wystąpić gdy:

a/ kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający

Pełna nazwa firmy: Kingaphoto

Adres: Gliniana 15

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b/ waszym zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wy sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c/ Administrator nie potrzebuje już waszych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne wam a więc osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d/ wnieśliście sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw waszego sprzeciwu.

Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie dane przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania

 Państwa danych osobowych, zawsze was o tym poinformujemy.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów będziecie mogli wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Państwa danych jest nadrzędny wobec waszego

uprawnienia. W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możecie Państwo żądać zaprzestania przez nas przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu.

W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.

6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku gdy będziemy Państwa dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie waszej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziecie mogli żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyście mogli te dane przenieść do innego podmiotu. Będziecie również Państwo mogli żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez was innemu niż my administratorowi danych osobowych.

Data ostatniej modyfikacji: data r.

Pełna nazwa firmy:Kingaphoto,

Adres: Gliniana 15